Verejná knižnica Jána Bocatia

Miesto: Košice

Počiatky knižnice siahajú do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity. Po jej preložení do Budína bola v Košiciach zriadená Kráľovská právnická akadémia. Z pôvodnej knižnice tejto akadémie vznikla v roku 1924 mestská knižnica.

Knižnica má univerzálne zamerané služby i knižničné fondy (vyše 300 000 dokumentov). Využívajú ich všetky vekové kategórie obyvateľov. K jej špecifiku patrí práca s krásnou literatúrou a regionálnymi dokumentami. Ponúka množstvo služieb pre verejnosť, ktoré zahŕňajú vypožičiavanie a využívanie kníh, časopisov, miestnych novín, CD, DVD nosičov a CD-ROM. Popri centrálnej požičovni poskytuje služby obyvateľom prostredníctvom siete pobočiek. Plní funkciu metodického centra pre regionálne knižnice Košického samosprávneho kraja a pre knižnice okresu Košice-okolie. Organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia zamerané na literatúru a regionálnu históriu.

Centrálna požičovňa na Hviezdoslavovej č. 5

je najväčším pracoviskom knižnice. Okrem fondu náučnej literatúry sa tu nachádza najširší titulový výber beletrie v Košiciach. Súčasťou pracoviska je informačno-vzdelávacie centrum, ktoré poskytuje informácie prostredníctvom klasickej študovne, internetu a on-line databáz. Organizuje vzdelávacie podujatia pre knihovníkov a verejnosť so zameraním na prácu s informačnými technológiami.

Čitáreň na Hviezdoslavovej č.5

Používatelia majú k dispozícii takmer 150 titulov novín a časopisov. Nachádza sa tu fond zvukových kníh pre slabozrakých a nevidiacich, špeciálny počítač pre slabozrakých

Regionálne oddelenie

na Hlavnej č. 48 je určená záujemcom o históriu a súčasnosť Košíc a regiónu. Návštevníci tu nájdu jednu z najucelenejších zbierok o hospodárskom a duchovnom živote Košíc v minulosti, ale aj súčasnosti, regionálne noviny od konca 19. storočia po súčasnosť, zbierku takmer 70 CD ROM-ov obsahovo zameraných najmä na dejiny regiónu, genealógiu, historickú geografiu.

Hudobné oddelenie

Návštevníkom na Hlavnej č.48 sú k dispozícii knihy o hudbe, notové materiály, hudobné časopisy, gramoplatne a CD. Zbierky dokumentov sú zamerané predovšetkým na vážnu hudbu, čiastočne aj na hudbu populárnu, folklór a hovorené slovo

Edičná činnosť

Knižnica buduje regionálnu databázu článkov, vydáva personálne a tematické bibliografie, odborné periodikum Knihovník.

Od roku 1992 pôsobí pri knižnici na Hlavnej 48 Fotogaléria NOVA, ktorá pravidelne organizuje výstavy našich i zahraničných fotografov.

Knižnica je od roku 1991 pomenovaná po významnom humanistickom básnikovi, diplomatovi, pedagógovi, richtárovi Košíc a knihovníkovi z prelomu 16. a 17. storočia Jánovi Bocatiovi.

Kontakty:

Sídlo: Hlavná 48, 042 61 Košice
Tel.: 55 622 3291 - riaditeľstvo
Fax: 55 622 3292 - fax
Tel.: 55 622 5290 - centrálna požičovňa
E-mail: vkjb(at)vkjb.sk
Internetové stránky: www.vkjb.sk

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2013 00:30
Upravené: 04.07.2013 13:52